Buddha Charni G Namav Vatta Lyrics – Anand Shinde

Home » Marathi » Buddha Charni G. Namav Vatta Lyrics by Buddha Charni G. Namav Vatta By Anand Shinde is the latest Bheemgeet Buddha Charni G Namav Vatta lyrics written by Anand Kamble. Lyrics by Buddha Charni G. Namav Vatta सकाळच्या पारीबाई बुद्धाच्या विहारीतिथं जाऊन सत्वरीध्यान लावून अंतरी मला सकाळी गं, रोज विहारी गंरमावं वाटतंबुद्ध चरणी गं, भीम चरणी गं,नमावं वाटतं माझी श्रद्धा गं, भोळी भाबडीजग म्हणतंय मजला वेडीबुद्ध नामाची, भीम नामाचीमाझ्या वेड्या जीवाला गोडी.धम्मकार्यात भीमकार्यातमला श्रमावं वाटतं,बुद्ध चरणी…

Read More