Buddha Charni G Namav Vatta Lyrics – Anand Shinde

Lyrics by Buddha Charni G. Namav Vatta By Anand Shinde is the latest Bheemgeet Buddha Charni G Namav Vatta lyrics written by Anand Kamble.

Lyrics by Buddha Charni G. Namav Vatta

सकाळच्या पारी
बाई बुद्धाच्या विहारी
तिथं जाऊन सत्वरी
ध्यान लावून अंतरी

मला सकाळी गं, रोज विहारी गं
रमावं वाटतं
बुद्ध चरणी गं, भीम चरणी गं,
नमावं वाटतं

माझी श्रद्धा गं, भोळी भाबडी
जग म्हणतंय मजला वेडी
बुद्ध नामाची, भीम नामाची
माझ्या वेड्या जीवाला गोडी.
धम्मकार्यात भीमकार्यात
मला श्रमावं वाटतं,
बुद्ध चरणी गं, भीम चरणी गं,
नमावं वाटतं

बाई बुद्धाच्या महामंत्रानी
जनजीवन फुलून गेलं
भीमरायानी त्याच मार्गानी
आम्हा बुद्धाचरणी नेलं
भिक्खू संघात
काशाय रंगात गमावं वाटतं
बुद्ध चरणी गं, भीम चरणी गं,
नमावं वाटतं

धीरा, तारा गं, संघमित्रा गं,
बुद्ध विहारात येवून
त्रिसरण गं, पंचशील गं,
रोज म्हणावं गोड गळ्यानं
शुभ्र वस्त्रात बुद्ध विहारात
जमावं वाटतं
बुद्ध चरणी गं, भीम चरणी गं,
नमावं वाटतं

अष्टांगाचा, मार्ग बुद्धाचा गं
मनात रुजला बाई
भीम करणीत फळ मुक्तीत
आता कमी कशाचं नाही
संग आनंदाच्या
गाणं भीमाचं गं,
म्हणावं वाटतं
बुद्ध चरणी गं, भीम चरणी गं,
नमावं वाटतं

Buddha Charni G. Namav Vatta Song Credit

song Buddha Charni G. Namav Vatta
Singer Anand Shinde
Music Harshad Shinde
text Anand Kamble

You may also like…

https://www.songlyricst.com/buddha-charni-g-namav-vatta/